Kobayashi Lab.
Member
2019


>home
>2019
>2018
>2017
Professer and Doctor Master's Course Undergraduate
● Professer
 Hideki KOBAYASHI

○Fellow
- Tsukuba University of Technology
 Maiko UMEMOTO

○Fellow
- Aahikaga University
 Hidetaka FUJITANI

○D3
 Mahire A.
○M2
Kaori ISAWA
Honami OJIMA
Natsuto KATONO
Keisuke MAEGAWA
Ryo YAMAMOTO
○B4
Naoto ISHII
Daiki KAJIYAMA
Haruka KAWASAKI
Kazuki HAYASHI
Ai YOKOYAMA

○Research Student
Yoshie MIKADO


Photo includes Moranaga Lab. menbers
→ Morinaga Lab. HP