Kobayashi Lab.
Member
2018


>home
>2018
>2017
Professer and Doctor Master's Course Undergraduate
● Professer
 Hideki KOBAYASHI

○Fellow
- Tsukuba University of Technology
 Maiko UMEMOTO

○Fellow
- Aahikaga University
 Hidetaka FUJITANI

○D3
 Mahire A.
○M2
Shoichiro KUSADOKORO
Shun SASAKI
Hiroki SHINADA
Toshiaki SUZUKI
Shunsuke NAKAMURA

○M1
Kaori ISAWA
Honami OJIMA
Natsuto KATONO
Keisuke MAEGAWA
Ryo YAMAMOTO
○B4
Chiaki KASAI
Miki KINOSHITA
Mako KIRYU
Ryo HAYAMIZU
Tamaki FURUSAWA

○Research Student
Yoshie MIKADO
Jin YUTING


Photo includes Moranaga Lab. menber
→ Morinaga Lab. HP